Herfstvertaling Frans |Engels-Franse woordenboek (2023)

gevallen

N

(= draai, ongeval) doucheboocher F
→ De helmen zijn ontworpen om schok te weerstaan ​​die overeenkomt met een val van een fiets.
om een ​​val te hebben gevallen
→ Mevrouw Briscoe had vorige week een slechte val.
Ze had een vervelende val. Ze had een slechte val.

(= verminderen) (in prijzen, winst, productie, productiviteit) auto F
ET Fall I sth [+prijzen, winst, productie, productiviteit] ET Fall I sth
→ Een scherpe daling van de waarde van het pond
→ ... 3 procent daling van de industriële productie
een beperking afschrijving
Een daling van 10 % Een afname van 10 %
→ De prijs was gedaald tot 36 Øre - een daling van 21 procent sinds februari

(= instort) [+overheid, regime, leider] Douche bocks F
→ Na de val van de militaire dictator in maart heeft het land een burgerregering gehad ...
→ Een debat dat leidde tot de val van de regering
→ ...
de val van het communisme de val van het communisme

(OSS) (= herfst) herfst M
→ Het Hooggerechtshof zal de zaak pas volgend najaar behandelen.
Herfst 2003 Herfst 2003

Een sneeuwval (Britten) Een sneeuwval
→ Een zware sneeuwval vanavond heeft veel kleinere wegen geblokkeerd ...

faller
NPL (= foss) Douche bocks Fwater, waterval F
Niagara watervallen

VI (((( liet vallen PT)) (((( liet vallen S))

(= Tip Neer)
[Persoon, Object]
vallen
→ Haar vader viel in zee.
→ Ze pakte zijn schouders om te voorkomen dat ze viel.
[gebouw] afbrokkelen, instorten
→ We zagen gebouwen bovenop mensen vallen
Hij struikelde en viel. Hij struikelde en hij viel.
om plat op het gezicht te vallen [persoon] Val in volledige lengte, verspreid over volledige lengte
om plat te vallen [grap] Plat vallen
→ Liz bedoelde het als een grap, maar het viel plat
[plan] om te falen, in het water te vallen

(= Kom naar beneden)
[sneeuw regen]
vallen
→ Een centimeter regen viel binnen 15 minuten.
[bom] vallen
→ Bommen vielen in de stad.

om in brokken te vallen, in stukken te vallen [voorwerp] om in stukjes te vallen
[gebouw] vallen in ruïnes
[persoon] scheur

(= vrijgeven, verminderen)
[Prijzen, winst, waarde, valuta, productie, productiviteit]
verlagen
→ De olieprijs daalde met 0,2 procent.
→ De euro valt nog steeds
Prijzen dalen. Prijzen dalen.

(= instorten, falen)
[Regering, regime, leider]
vallen,, (Leger)
[Over land]
vallen
→ Frans Canada viel in 1763 voor de Britten
om uit de macht te vallen om te worden ingesteld voor de nationale wetgeving (e)
→ De premier viel van de macht.
→ Op het moment dat mevrouw Thatcher uit de macht viel, heeft een blijvende afdruk in het geheugen van de wereld gezet.

om op de hoogte te komen [+SB zijn verwachtingen] antwoord niet
[+Vereisten] niet matchen

(= ned)
[Duisternis, schaduw]
vallen
→ Toen het donker viel
→ Toen de duisternis buiten zat, gingen ze zitten om aan lange tafels te eten.
→ Een schaduw viel over haar boek.
→ De schaduw die plotseling over de deuropening viel
[Stond] vallen
→ Er was stilte over de passagiers toen de politie identiteitskaarten controleerde.
→ Het was stil onder de dorpelingen terwijl ze rond het vuur zaten.

(= voorkomend) vallen
om op een dinsdag te vallen Val op een dinsdag
→ 4 mei valt dit jaar op een dinsdag
→ De vergadering valt altijd op de tweede zondag van de maand
Kerstmis valt op een zondag. Kerstmis valt op een zondag.

(= blijf)
ziek worden ziek worden
zwanger worden zwanger worden
om het slachtoffer te worden van SB/STH om het slachtoffer te worden van STH/STH
→ Deze vrouwen zijn het slachtoffer van uitbuiting
verliefd worden verliefd worden (-gebruik)
→ We werden gek in liefde
→ Ik denk dat ik verliefd word!
Verliefd worden op SB verliefd worden (-gebruik)dey
→ Ik werd verliefd op hem vanwege zijn vriendelijke aard

(= zitten)
om naar SB te vallen [Aansprakelijkheid, plicht] om de SB te zijn
om naar SB te vallen om STH te doen Herinneringen SB om STH te doen, op SB om STH te doen
→ Het viel op mij om ze kwijt te raken.

uit elkaar vallen
VI

[object, gebouw] om in stukjes te vallen
→ beetje bij beetje viel het gebouw uit elkaar
[systeem] afbrokkelen, instorten
→ Het geldsysteem van Europa valt uit elkaar

[persoon] (emotioneel) scheur
→ Ik viel uit elkaar.Ik kon niet slapen.

wegvallen
VI

[Bakke] kavel
→ Onder haar viel de grond in een brede sweep naar beneden naar de rivier
→ Aan elke kant van de sporen viel de grond krachtig weg

(= verminderen)
[Ondersteuning, vraag]
auto
→ Terwijl zijn steun viel, groeide zijn smaak naar dictatoriale methoden
→ Honderden banen gingen verloren toen de vraag daalde

terugvallen
VI
[Leger, soldaten]
vouw
→ Het Pruisische garnizoen in Charleroi viel terug.

terugvallen in
Als een fusillade
[+routine, oude gewoonten]
terugvallen in
→ Hij belooft beter te worden.Maar hij zou snel terugvallen op zijn oude manieren
→ Hij geloofde dat de economie nauwelijks terug zou vallen in een recessie

terugvallen op
Als een fusillade terugvallen op
→ De premier zal in staat zijn om terug te vallen op het veto -recht om ervoor te zorgen dat de maatregel niet wordt vastgesteld
→ Hij viel terug op zijn favoriete truc: om zichzelf te citeren
→ Niet in staat om hem te verslaan door logische discussie, viel ze terug op haar oude gewoonte om zijn toespraak te bekritiseren
om iets te hebben om op terug te vallen (geld) Heb iets op voorraad
(rechts) een optie hebben
→ Als alles misgaat, heb ik tenminste een baan om terug te vallen

vertraging

VI
[elev]
vertraging
→ Hij miste de school en viel op achterstallige
[land] vertraging
→ Het VK raakte achter in termen van productiviteit met 10 tot 15 procent
[atleet] (in concurrentie) om afstand te nemen
→ Ze vielen hieronder in de 32e minuut voor een doelpunt van Owen
om op achterstallige betalingen te vallen met hun betalingen valt na betalingen
→ Hij loopt het risico zijn huis te verliezen na een achterstallige betalingen met de betalingen ...

Als een fusillade
[+ medestudenten]
om te worden afgesproken door
[+concurrenten]
(in de run) om te worden afgesproken door,, (I Business) om te worden afgesproken door
→ Duitsland raakte achter de rest van Europa
→ UK is achter op andere landen in de gezondheidszorg.

neervallen
VI

[persoon] vallen
→ Ik sloeg hem zo hard dat hij viel.
Ze viel neer. Ze viel.

[gebouw] instorten, afbrokkelen
→ Kinderen sprongen uit de bovenste verdiepingen terwijl het gebouw om hen heen viel.
Het huis valt langzaam. Het huis stort in, het huis stort in.

vallen voor
Als een fusillade

[+dingen] raken verstrikt in
→ Het was maar één regel om je hier te krijgen en je viel ervoor!
→ Zowel kiezers als zakenmensen vielen voor deze propaganda
Ze vielen ervoor. Ze werden erin gevangen.Ze waren echt genaaid.

[+persoon] verliefd worden (-gebruik)bestelwagen
→ Ik viel gewoon meteen voor hem
Ze valt voor hem. Ze wordt verliefd op hem.

val
VI

(= instort)
[Dus]
instorten
→ Een deel van mijn slaapkamerplafond is gevallen;Ik slaap.

[Soldaten] vormt de rijen
→ Prentice dan Goss valt achter de informant.

inkomen
Als een fusillade
(= deel uitmaken van)

[+categorie, groep]
Luisteren naar
→ Beide vrouwen vallen in de hoogste risicogroep
In welke groep val je? Naar welke groep behoort u?

erin vallen
Als een fusillade
(= ga met)

[+SB Sine Planer]
aanvaarden
→ Carmen's terughoudendheid om in de plannen van de bestuurder te vallen, leidde tot problemen.

afvallen

VI

(= stap uit)
[Persoon, Object]
vallen
→ Wanneer de uitlaat eraf valt, moet u deze vervangen

(= verminderen, verminderen)
[vraag, ondersteuning]
verminderen, verminderen
→ De werkloosheid neemt weer toe en de detailhandel is gedaald.

Als een fusillade
[+plank, gesneden, paard]
Geldig door
Het boek viel uit de plank. Het boek viel uit de plank.

vallen op
Als een fusillade

Zijn ogen vielen op ... (= Hij merkte het op) Zijn look viel op ...
→ Toen hij de bloemen op de tafel legde, viel zijn oog op een briefje met Grace's handschrift.

(= aanval)
[+vijand]
smelten naar

[+mat] om op te springen

opvallen
VI
[Bok]
openstellen
→ Het boek was geopend op pagina 73
[jurk, schede] S'enrebâler

uitvallen
VI

[vrienden] uitvallen
→ Mam en ik vielen veel samen
om met iemand uit te vallen om met iemand uit te vallen
→ Ik heb uitgeschakeld met enkele leden van de band ...

[haar] vallen
→ Haar begon af te vallen als gevolg van radiotherapie.

omver vallen
VI

(= vallen) vallen
→ Hij drinkt meer dan twee glazen wijn die hij valt.
Hij struikelde en viel. Hij struikelde en hij viel.

om over O.S. te vallenom STH te doen * beweeg lucht en aarde
→ Hij viel over zichzelf om behulpzaam te zijn

valt door
VI
[Plan, project]
in het water vallen
[Overeenkomst, verkoop]
mislukking
→ Mijn huisverkoop is op de rand om door te gaan
→ Een grote zakelijke overeenkomst viel door, waardoor hij geldloos werd
Onze plannen zijn doorgevallen. Onze plannen vielen door.

scapinaal *
N (= zondebok) geit Muitzending
om de valvuurtoren te zijn voor STH om zondebok te zijn voor sth
→ Hij beweert dat hij voor de affaire aan de vuurtoren van de herfst is gemaakt.

vrije val
N

(= Hoop) Douche bocks Flibre

(Fig)
om in gratis val te gaan (= pruimen)
[Prijswaarde]
om in vrije val te zijn
→ Sterling ging in vrije herfst ...

Steinfall
N Douche bocks Fsteiner

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated: 11/09/2023

Views: 6529

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.